# Giocatore Livello Regno Gilda
1 ElContacto 280 Shinsoo
2 InDeMoNiaTeD 280 Chunjo DrugDealers
3 S1riUsBlack 280 Jinno
4 InViDie 280 Shinsoo
5 TedBundy 280 Chunjo DrugDealers
6 Fato 280 Jinno
7 DevisWarrior 280 Jinno
8 Takahiro 280 Shinsoo
9 Aggeggio 280 Shinsoo DIABLOS
10 LiveForLive 280 Shinsoo
11 NiteSam 280 Jinno
12 Xxian 280 Jinno
13 Swipe 280 Shinsoo SoSeriously
14 RayCharles 280 Shinsoo SoSeriously
15 Rochelle 280 Shinsoo SoSeriously
16 Ahyrin 280 Jinno
17 lengendario 280 Jinno
18 Vampyre 280 Shinsoo SoSeriously
19 KamiDono 280 Jinno SpezzaCuori
20 Ubor 280 Jinno JinnoDomina
21 ElKillerITA 280 Jinno
22 MrPingu 280 Shinsoo Nightmare
23 Minaothon 280 Shinsoo Apocalypse
24 KidOfLegend 280 Shinsoo Apocalypse
25 Ephiny 280 Shinsoo