# Nome Capo Regno Punti Vinte Pareggiate Perse
1 DIABLOS [SGH]Nova Shinsoo 21862 4 1 0
2 SoSeriously xHeretik Shinsoo 21159 2 1 0
3 Tupac CAPOGILDA Chunjo 20200 0 1 0
4 SpezzaCuori TheFinal Jinno 19980 3 0 1
5 VikingS Call Jinno 19300 0 0 0
6 Vinci LIV280 Jinno 19000 0 0 0
7 Sacrestia Hasagi Jinno 19000 0 0 0
8 Dragonball IPRIMEI Jinno 19000 0 0 0
9 ForzaNapoli DriesMertens Jinno 19000 0 0 0
10 JinnoDomina VictorYT Jinno 19000 0 0 0
11 Foggia Toxor Jinno 19000 0 0 0
12 University SakuraUchiha Shinsoo 19000 0 0 0
13 Habiba Mortifilia Jinno 19000 0 0 0
14 JOKER oDragonS Shinsoo 19000 0 0 0
15 NoExp Porfi Jinno 19000 0 0 0